Voorwoord door Piet Dijkstra, voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Brede Kijk op het Oude Diep

Beste lezer,

Welkom in het magazine ‘Brede Kijk op het Oude Diep’.


Het Oude Diep is een beek in Drenthe die ontspringt in de velden boven Mantinge en Balinge en stroomt tot aan Echten. Hier werkt Prolander samen met gebiedspartners, inwoners en lokale ondernemers aan het ontwikkelen van nieuwe natuur en het verbeteren van de waterhuishouding. In het stroomgebied van het Oude Diep en directe omgeving ligt prachtige natuur.


Voor mij is de omgeving van het Oude Diep een verborgen schat midden in Drenthe. Er gaat doorgaans veel aandacht naar topgebieden als Dwingelderveld en Drentsche Aa, maar ook dit gebied verdient zeker je aandacht. Je vindt er namelijk bijzondere natuur en prachtige landschappen. Bijvoorbeeld de grootste verzameling jeneverbesstruiken van West-Europa, in het Mantingerzand. Ook vind je er een grote afwisseling van droge en natte heide met veel vennetjes waar je heikikkers, ringslangen en de levendbarende hagedis kunt aantreffen. Ook langs de beekloop van het Oude Diep vind je verrassend gave stukken natte graslanden. Dit alles in een gaaf vitaal landbouwgebied.


In het recente verleden is in de omgeving van het Oude Diep al het nodige aan natuurherstel gedaan en is er nieuwe natuur bij gekomen. De grootste uitdaging voor mij is om de resterende gebieden in te richten waarbij de belangen van de landbouw en omgeving goed worden meegenomen. De basis is dat de waterhuishouding op orde komt, zowel voor de landbouw als de natuur, zodat wateroverlast en watertekort kunnen worden opgevangen. Om de natuurdoelen te kunnen halen zal het gebied vaak natter worden door een hogere grondwaterstand. Hierbij zoeken we naar verbindingen waar dier- en plantensoorten kunnen gedijen. Hierdoor wordt de biodiversiteit versterkt. Ook de mogelijkheden voor recreatie willen we zo optimaal mogelijk benutten. Hierbij denken we vooral aan wandel-, fiets- en ruiterpaden. In totaal gaat het om 700 hectare natuur die wordt ingericht, over verschillende deelgebieden. Die pakken we niet allemaal in een keer aan, maar gefaseerd in de tijd.


Om de doelen voor de gebiedsontwikkeling te realiseren werken we samen met gebiedspartners zoals landbouwers, waterschap, gemeenten en terreinbeherende organisaties. Samen zoeken we naar een oplossing waar we allemaal achter staan. Deze samenwerking loopt heel prettig.


In dit magazine, dat tot stand is gekomen in samenwerking met de gebiedspartners, lees je over verschillende (deel)opgaven die in het gebied zijn en worden opgepakt, en vind je informatie over het moois dat je rond het Oude Diep kunt zien en beleven.


Ik wens je veel leesplezier,

Piet Dijkstra (voorzitter Bestuurlijke Adviescommissie)

Hieronder zie je een digitale kaart van het project Brede Kijk op het Oude diep. De oranje stippellijn geeft het globale projectgebied weer. De witte stippellijnen laten zien waar de verschillende deelgebieden liggen. Ook zijn groene en bruinachtige vlakken te zien. In de groene vlakken gaan we de natuurwaarde versterken. De bruine vlakken zijn bestaande natuur. In de kaart zijn ook een aantal oranje sterren te zien. Wanneer je op een oranje ster klikt kom je terecht op de pagina waarop meer over die locatie wordt verteld.