Het belang van de relatie met Duitsland


Uwe Carli
Directeur van het Internationale Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen

Het Bargerveen is maar een klein stukje van het veel grotere Internationale Natuurpark Moor –Veenland. Een van de uitdagingen is de vernieuwing van de grenskade (zuid). Het gaat daarbij in de eerste plaats om het verbeteren van de waterhuishouding: de nieuwe dijk zorgt ervoor dat er meer water in het Bargerveen blijft zodat er minder uitstroomt naar de lagere polder aan de Duitse kant van de grens. Gedeputeerde Henk Jumelet over de grensdijk die al is gerealiseerd: "Dit is een knap staaltje werk waar beide landen zich voor hebben ingespannen en dat beide landen in een prachtig stukje Drenthe en Emsland tot een goed einde hebben gebracht." Lees meer over de relatie tussen Nederland en Duitsland in onderstaand interview met Uwe Carli, directeur van het Internationale Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen.

Er zijn al heel wat maatregelen gerealiseerd in het Bargerveen waarbij het Natuurpark ook betrokken was als projectpartner?

Dat klopt! In 2006 is het Nederlands-Duitse Natuurpark opgericht. Dat deden we om de uitdagingen waar we aan beide kanten van de grens mee worstelen gezamenlijk aan te kunnen pakken. Een grensoverschrijdende aanpak van het waterbeheer is daarbij van begin af aan heel belangrijk geweest.

Waarom is watermanagement zo belangrijk voor het Natuurpark?

Er wordt al vijftig jaar lang gewerkt aan de vernatting van het Bargerveen. Op die manier kon hier in West-Europa een uniek natuurgebied gereanimeerd worden. Een gebied waarvan ook Duitse fietsers en wandelaars kunnen genieten dankzij de gezamenlijk gerealiseerde fiets- en wandelpaden. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we van Duitse kant steun leveren aan de inspanningen van de Nederlandse partners bij het terugbrengen van het natuurlijke waterpeil. En dat werkt alleen goed als we het waterbeheer grensoverschrijdend en gezamenlijk ter hand nemen.

Wat zijn de specifieke uitdagingen?

Aan de Duitse kant liggen pal naast het Bargerveen percelen die worden gebruikt voor landbouw, en deels ook bebouwing, en die liggen een stuk lager. Je hebt in die gebieden een lagere waterstand nodig en je moet nadenken over waterafvoer, terwijl in het Bargerveen juist een hoger waterpeil noodzakelijk is. Dat betekent: De vernatting van het Bargerveen mag geen negatieve gevolgen hebben voor akkers en woongebied aan de Duitse kant, terwijl de ontwatering aan Duitse kant er niet toe mag leiden dat water wordt onttrokken aan het Bargerveen. Dat is een behoorlijk complexe opgave die we alleen in gezamenlijkheid kunnen oplossen.

Zijn alle doelen naar tevredenheid afgerond?

Dankzij het INTERREG-project „Grenzenlos Moor/Grenzeloos Veen“, dat net is afgerond, hebben we een grote stap kunnen zetten. Onderdelen die nog ontbreken zijn het verlengen van de grenskade en de inrichting van een bufferzone zuid. Dat is heel belangrijk met het oog op een succesvol natuurherstel van het Bargerveen voor de lange termijn. We volgen met grote belangstelling de lopende gesprekken aan Nederlandse kant om met behulp van een verdienmodel ook commerciële partijen hierbij te betrekken. Zo’n concept kennen we in Duitsland nog niet als het gaat om natuurontwikkeling.

Hoe beoordeelt u de samenwerking met buurland Nederland?

Het Natuurpark Moor- Veenland is een stichting die beschikt over een bestuur, een adviesraad, een algemene ledenvergadering en een aanzienlijk aantal werkgroepen. Al die organen hebben een Duits-Nederlandse bezetting. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking nu al uitstekend is en eigenlijk niet veel beter kan.

Wat heeft u van de Nederlanders geleerd en wat hebben zij van u opgestoken? Zijn er punten of onderwerpen die u uit Nederland zou willen overnemen in Duitsland en die handig kunnen zijn voor toekomstige projecten?

We hebben geleerd dat ook in het verenigde Europa voor onze partners in Nederland en Duitsland vaak heel andere uitgangsposities bestaan. Alleen als je precies weet waar de verschillen liggen en die ook accepteert kun je op een constructieve manier met elkaar aan de slag met grensoverschrijdende projecten die voor alle partijen leiden tot goede oplossingen. In die zin is het van elkaar leren een proces dat nooit stopt.

Uwe Carli

Directeur van het Internationale Naturpark Bourtanger Moor-Bargerveen